دکتر مرتضی سهرابی

رتبه اول تحقیقات بنیادی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

چهره ماندگارسال ۱۳۸۰

پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۱