دکتر طاهره کاغذچی


چهره ماندگار سال ۱۳۸۱
جزء دانشمندان برتر زن آسیا به انتخاب انجمن آکادمی­های علوم و مجامع علمی  آسیا (AASSA) سال ۱۳۹۷