دکتر محمد ادریسی

  پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۶ 
چهره ماندگار سال ۱۳۸۸