دکتر اسماعیل جمشیدی

روش جدید تولید کربنات استرونسیوم توسط احیا سلستیت با متان
روش جدید تولید فلز مس براساس تجزیه سولفید مس و یا اکسید مس
دستگاه تهیه آب شیرین با حداقل درجه حرارت
تشکیل کمپلکس پایدار یلی وینلی الکل با سیلکات سدیم
حذف کندانسور سرب مذاب درکوره های تولید روی فلزی
تهیه کربنات باریم توسط احیا باریت بامتان
تهیه گاز سنتز و روی فلزی با استفاده از احیا اکسید روی توسط متان وبرسی سینتکی کامل واکنش
نگه داری آب با ابداع اسفنج فنولیک رزین برای کشاورزی
روش جدید تولید فلز سرب با استفاده از گاز متان از کنستانتره سرب
طریقه تهیه آب شیرین خاصیت اسمزی معکوس از آب دریاها
اسکرابر دینامیک جدید با قابلیت غبار بسیار ریز و گاز های آلاینده
روش جدید برای تولید سیلیکاتهای محلول در آب ( سدیم، پتاسیم ، لیتیوم)
روش جدید استفاده از انرژی گاز طبیعی جهت تولید هیدروژن بدون انتشار دی اکسید کربن و توانایی حمل انرژی به نقاط دور دست توسط فلزی روی
روش جدید برای خشک کردن بنام خشک کنهای جذبی
دستگاه سازنده قطرات مایع به صورت ریز دانه NAno برای جزب گازهای الاینده مانند NO NOX CO H2S SO2 NO2
حذف کندانسور سرب مذاب در کوره های تولید روی فلزی