دکتر بابک بنکدارپور

استفاده از راکتورهای غشائی ترتیبی ناپیوسته (MSBR) در تصفیه پسابهای پالایشگاهی