دکتر حبیب آل ابراهیم

روش جدید تولید کربنات استرونسیوم توسط احیا سلستیت با متان
روش جدید تولید فلز مس براساس تجزیه سولفید مس و یا اکسید مس
تهیه کربنات باریم توسط احیا باریت بامتان
تهیه گاز سنتز و روی فلزی با استفاده از احیا اکسید روی توسط متان وبرسی سینتکی کامل واکنش
روش جدید تولید فلز سرب با استفاده از گاز متان از کنستانتره سرب
روش جدید استفاده از انرژی گاز طبیعی جهت تولید هیدروژن بدون انتشار دی اکسید کربن و توانایی حمل انرژی به نقاط دور دست توسط فلزی روی
حذف کندانسور سرب مذاب در کوره های تولید روی فلزی
ساخت کاتالیست مخلوط نانو اکسیدهای سریم-لانتانوم-نیکل جهت حذف دی اکسید گوگرد از طریق احیاء آن به گوگرد
فرایند تولید سولفات آهن هیدراته از لجن کنورتور شرکت ذوب آهن