دکتر روئین حلاج

ساخت نانو کامپوزیت نیکلبری روی گاما الومینا نوسط امواج ماورا صوت
ساخت نانو کامپیوریت نقره برروی سیلیکا توسط امواج ماورای صوت
ساخت بیوفیلتربرای تصفیه آلاینده های آلی فرار از هوا با قابلیت تنظیم دما
ساخت نانوکاتالیست ساپو-34 با استفاده از امواج ماورای صوت
ساخت نانوکاتالیست ساپو-34 با استفاده از امواج مایکروویو
ساخت نانوکا تالیستکامپوزیتی ساپو-34/کلینوپتیلولیت با استفتده از امواج ماورای صوت
ساخت کاتالیست سلسله مراتبی ساپو 34 با استفاده از قالب نانو لوله کربنی به کمک امواج مافوق صوت