دکتر شهرزاد فاضل

ساخت پنیر با افزودهاسیداولییک بالا با استفاده از انرزیم استخاجی از گیاه گلرنگ
ساخت فیلمهای پلیمری بر پایه نانو نقره به روش لایه نشانی به کمک کرونا