دکتر طاهره کاغذچی

 ساخت کربن فعال با سطح بالا از زغال سنگ به روش فعالسازی شیمیایی
تولید کربن فعال با سطح بالا از ضایعات بطری های آب معدنی