دکتر عبدالرضا اروجعلیان

تولید نشاسته لیپو فیلیک با استفاده از ماده شیمایی اکتنیل سوکسنیک انیدرید بعنوان ماده دیواره ای در میکروکپسوله سازی اسانس پرتقال.
ساخت نانو کامپوزیت نقره و کاربرد ضدمیکروبی آن برای استفاده در فیلمهای بسته بندی مواد غذایی
ساخت فیلمهای پلیمری بر پایه نانو نقره به روش لایه نشانی به کمک کرونا
ساخت غشاهای الترافیلتراسیون با قابلیت گرفتگی پائین با روش لایه نشانی نانو ذرات دی اکسیدتیتانیوم به وسیله عملیات کرونا
ساخت غشا پلی‌وینیل‌الکل شبکه‌ای شده فوق آب‌دوست با استفاده از پرتو فرابنفش برای کاربرد در تصفیه‌ی پساب‌های نفتی