دکتر علی اصغر روغنی زاد

اصلاح قیر جهت ساخت آسفالت با ضریب مقاومت بالا(مارشال) به وسیله کربنات کلسیم رسوبی با پوشش ویژه طراحی شده برای اصلاح قیر