دکتر فرزانه وهابزاده

فرایند ترانس استریفیکاسیون انزیمی روغن کانولا در محیط عاری از حلال به منظور تولید بیود یزل.
تولید بیود یزل از روغن کانولا در یک بیور اکتور با بستر ثبت انزیمی
سورفکتانت میکربی موثر برای استفاده درازدپاد برداشت نفت.
سنگهای آذین به عنوان پایه مناسب طبیعی برای تثبیت سلولی.
تولید نشاسته لیپو فیلیک با استفاده از ماده شیمایی اکتنیل سوکسنیک انیدرید بعنوان ماده دیواره ای در میکروکپسوله سازی اسانس پرتقال.
بازیافت الیاف پنبه و ویسکوز جهت تولید بیواتانول
تولید انزیمی بیولوبریکانت از روغن گیاهی با استفاده از کاتالیزور لیپاز
بیوراکتور بستر سیال چندمرحله ای با صفحات توزیع کننده مایع در درون ستون برای استریفیکاسیون انزیمی روغن‌های گیاهی
تولید انزایمی نشاسته حلقوی شکل بتاسایکلودکسترین با تاکیدبر نقش کاتالیتیک انزیم میکروبی
بیوراکتور بستر آکنده با استفاده از رالستونیا یوتروفا تثبیت یافته بر لوفا جهت تیمار زیستی ترکیبات فنولیک
فرآیند تخریب زیستی ترکیبات آروماتیک در بیوراکتور هوا راند بستر آکنده با لوله مشبک مرکزی
ساخت بیو راکتور هواگرد با لوله داخلی شبکه ای ALR-NDT
فرآیند برای تثبیت کردن آنزیم لیپاز بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل دار شده با گروههای آمینی
بیوراکتور بستر سیال مغناطیسی برای تولید انزیمی یک روان کننده زیستی استری با استفاده از لیپاز تثبیت شده بر نانو ذرات مگنتیت محمد استاد حسن حجار ، فرزانه وهابزاده آذر ماه 139
تولید بتاسایکلودکسترین از نشاسته توسط سلول های 2523 کیتوسان با استفاده از راکتور بستر سیال- هانیه قلی زاده، هدی خصالی و فرزانه وهابزاده- پاییز .1395
راکتور کاتالیستی با همزن نوع سبدی محتوی آنزیم لیپاز تثبیت شده برای تولید ترکیب استری بر پایه . اولئیک اسید، محمد استاد حسن حجار - فرزانه وهابزاده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهمن ماه 139