دکتر فرزین ذکائی

طرح استخراج پکتین از پوست سویا توسط حرارت دهی با مایکروویو
ساخت فوتوییوراکتور کشت میکروجلبک با نوردهی داخلی در مقیاس رومیزی