دکتر فریبرز رشیدی

تهیه دمولسیفایر برای جدا کننده های سر چاه نفت
فرآیند بهینه سازی فرازآوری مصنوعی با گاز به صورت پیوسته در شرایط گاز نامحدود با استفاده از یک روش متاهیوریستیک
ارائه یک فرآیند جهت انتخاب مناسب ترین روش فرازآوری مصنوعی برای چاههای نفت
ارائه یک فرآیند جهت انتخاب بهترین مکان چاهها با استفاده از هیبرید الگوریتم ژنتیک
ساخت سیستم شیرین سازی آب دریا بوسیله استخرهای خورشیدی گرادیانی با حداقل اتلاف انرژی به روش فلش چند مرحله ای و تقطیر غشایی