دکتر کاووس فلامکی

ساخت کاتالیست فرایند سنتز دی متیل اتر از متانول توسط یک زیولیت طبعی از گروهHEU
ساخت کاتالیست جذب یون آهن II از آب در دمای عادی بر مبنای زئولیت طبیعی از گروه HEU
ساخت جاذب زئولیتی جهت حذف ترکیبات مرکاپتانی از برش های نفتی
ساخت جاذب زئولیتی AgX جهت حذف ترکیبات مرکاپتانی موجود در سوخت های هیدروکربوری گاز و مایع
ساخت کاتالیست زئولیتی کلینوپتیلولیت جهت حذف اکسیدهای نیتروژن (NOx)
عملکرد جاذب طبیعی کلینوپتیلولیت در جذب گزینشی ایزومرهای زایلن
ساخت زئولیت طبیعی آلومینیم زدایی شده با خاصیت جذب گزینشی ترکیبات گوگردی از سوخت های هیدروکربوری