دکتر مرتضی سهرابی

ساخت کاتالیست فرایند سنتز دی متیل اتر از متانول توسط یک زیولیت طبعی از گروهHEU
ساخت کاتالیست ناهمگن با توانایی جذب توسط نیروی مغتناطیسی