دکتر منصور کلباسی

نانوکاتالیست گوگردزدایی هیدروژنی، کاربردوروش تولید.
انتخاب مناسبترین روش فرازآوری مصنوعی برای چاههای نفت بر اساس مدل ELECTRE