دکتر منصوره سلیمانی

ساخت کربن فعال با سطح بالا از زغال سنگ به روش فعالسازی شیمیایی
تولید کربن فعال با سطح بالا از ضایعات بطری های آب معدنی
سامان نوین تولید آب آشامیدنی از منابع آب غیر قابل شرب به روش تقطیر غشایی تماس مستقیم
فرایند شیرین سازی آبهای شور با استفاده از انرژی های کم بهره
ساخت کربن فعال از تایرهای فرسوده با استفاده از فرایند فعال‌سازی با بخار آب