دکتر منوچهر نیک آذر

استفاده از مغناطیس طبیعی برای افزایش خاصیت فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی در تخریب اتیلن دی کلراید در محلول آبی