دکتر مهرداد مظفریان

ساخت کربن فعال از تایرهای فرسوده با استفاده از فرایند فعال‌سازی با بخار آب