دفاع خانم طیبه عباسی - کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
جلسه دفاع از  پروژه کارشناسی ارشد
 
عنوان پروژه:
افزایش مقیاس و بهینه سازی راکتور حلقه شیمیایی ریفرمینگ
دانشجو: طیبه عباسی

گرایش طراحی فرآیند

استاد راهنما: دکتر محمد رحمانی