قابل توجه دانشجویان ارشد ۹۹ جهت اخذ سمینار

 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
اخذ واحد سمینار باکد ۲۲۸۱۹۰۲ گروه ۱ آقای دکتر حجازی برای گروه جداسازی و طراحی فرآیند و گروه ۲ آقای دکتر نوروزی برای گروه ترموسینتیک و کاتالیست و نانو / و کد ۲۲۸۹۹۰۲ برای گروه بیوتکنولوژی و محیط زیست توسط خانم دکتر ضمیر ارائه می شود که اخذ این واحد در نیمسال دوم ۹۹ اجباریست. همچنین اخذ واحد پروژه برای دانشجویان ترم سوم و چهارم اجباریست.