آقای دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی به عنوان رئیس دفتر توسعه پایدار در پژوهشکده آب، محیط زیست، و توسعه پایدار منصوب شدند (خرداد ۱۴۰۰)

آقای دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی به عنوان رئیس دفتر توسعه پایدار در پژوهشکده آب، محیط زیست، و توسعه پایدار منصوب شدند (خرداد ۱۴۰۰)