معاونت آموزشی

دکتر مهرداد مظفریان
معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:  mozaffarianaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۳