معاونت آموزشی


دکتر احمدرضا رئیسی
معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: 
raisiaaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵