مهندس مجتبی مزینانیان

مسئول مالی-اداری
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۱
ایمیل :
نینا پوررمضانی

مسئول دفتر دانشکده
تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰
ایمیل :
مهندس الهام رحیم دوست

کارشناس شبکه
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۶
ایمیل :e.rahimdoustaut.ac.ir
زهرا ربیعی

کارشناس سایت کامپیوتر
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۱
ایمیل : rabieeaut.ac.ir
منیره تدین

کارشناس خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۹
ایمیل : chemgradaut.ac.ir
منیژه میرهاشمی

کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۸
ایمیل : mirhashemiaut.ac.ir
الهام مفرح

کارشناس آموزشی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۰
ایمیل : mofarrahaut.ac.ir
دکتر اعظم خوانین زاده

کارشناس آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۷
ایمیل : a_khavaninzadehaut.ac.ir
مهندس طاهره دوست محمدی

کارشناس پژوهشی آزمایشگاه تحقیقات ۲
تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۳
ایمیل : doostmohammadiaut.ac.ir
مینا مددی یگانه

کارشناس آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵
ایمیل : m_madadiaut.ac.ir
مهندس سعیده دبیرنیا

کارشناس آموزشی آزمایشگاه BET
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵
ایمیل : Saeideh.dabirniaaut.ac.ir
مهندس لیلا صفی خانی

کارشناس آموزشی آزمایشگاه GC
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵
ایمیل :  Le_safikhaniaut.ac.ir
مهندس امید اکبریان

کارشناس آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۵
ایمیل :
omid۱۵۵۷۶aut.ac.ir
مهندس زهرا طالب زاده
کارشناس آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۰
ایمیل : zahratalebzadehaut.ac.ir