معاونت تحصیلات تکمیلی


دکتر نرگس فلاح

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:   nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir
شماره تلفن: