آزمایشگاه پلاسما و تبدیلات گازی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر فریبرز رشیدی
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۰
ایمیل: rashidiaut.ac.ir


 
مرکز مهندسی و مدل سازی چند مقیاسی جریان سیال
سرپرست: دکتر حمیدرضا نوروزی
وبسایت مرکز: https://cemf.ir
ایمیل: h.norouziaut.ac.ir

 
آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۲

سرپرست: دکتر فرزین ذکایی آشتیانی
 شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۴
ایمیل: zokaeeaut.ac.ir

 
آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی کارگری
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۷
ایمیل: kargariaut.ac.ir


 
آزمایشگاه واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حبیب آل ابراهیم
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۷
ایمیل:
alebrmaut.ac.ir


 
آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳
ایمیل: aroujaliaut.ac.ir


 
آزمایشگاه ساخت و مشخصه‌یابی غشا

سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمدرضا رئیسی
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵
ایمیل: raisiaaut.ac.ir