آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر لیلا نصر آزادانی
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۶
ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir
آزمایشگاه شیمی کاربردی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد مظفریان
شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۹۳
ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir
آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲

سرپرست آزمایشگاه: دکتر روئین حلاج
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۶۸
ایمیل: halladjaut.ac.ir