کارگاه نرم افزار مهندسی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸
پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸
پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir