دکتر حبیب آل ابراهیم
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۷
ایمیل: alebrmaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Kinetic study and mathematical modeling of non-catalytic gas-solid reactions, Simulation of chemical refining processes, Synthesis gas production, Air pollutants removal processes
دکتر داود ایرانشاهی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹
ایمیل: iranshahiaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Chemical Reactors, Catalyst Catalysis and Kinetics, Processes Modeling Simulation and Optimization, Numerical and Computational Analysis

 
دکتر سجاد حبیب زاده
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۵
ایمیل: sajjad.habibzadehaut.ac.ir

رزومه
زمینه کاری
Surface and Interface Engineering, Catalysis and Reaction Engineering, Electrochemical Engineering, Advanced Energy Materials
دکتر روئین حلاج
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۸
ایمیل: halladjaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Catalytic Reactions, Catalyst synthesis, Nanocomposites, Catalyst Science, Nanocatalysts, Materials Science
دکتر بهرام دبیر

استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۲
ایمیل: drbdabiraut.ac.ir
رزومه

زمینه کاری:
Transport Phenomena, Mathematical Modeling and simulation, Air pollution, Reservoir  simulation and Environmental  Engineering, Porous Media, Thermodynamic of WAX and asphaltene, Enhance Oil Recovery (EOR)
دکتر محمد رحمانی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸
ایمیل: m.rahmaniaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
  • Heterogeneous Catalysis Engineering, Water Processing  
  • Computational Reactive Flow, Process Modeling and Simulation, Applied Numerical Methods in Chemical Engineering, Computer Aided Design in Chemical Engineering (CADChemE)
دکتر فریبرز رشیدی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۰
ایمیل: rashidiaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Combustion (simulation and mathematical modeling of combustion, Air pollution), Thermodynamic (Thermodynamic of wax and asphaltene), Heat transfer (force convection, porous media, renewable energy), Petroleum  engineering, Environment, HSE, Fluid transport (fluid flow in porous media)
دکتر لیلا زرگرزاده
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۲
ایمیل: zargarzadehaut.ac.ir
 رزومه
  • Equilibrium thermodynamics ، Surface thermodynamics ، Surface phenomena ، Colloids and microemulsions
 
دکتر کاووس فلامکی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۰
ایمیل: c.falamakiaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Mass transfer (membrane), Biosensors, Catalytic Reactions, Environment (water treatment), Unit operation, Separation (Adsorption), Catalyst, Nanotechnology, Kinetic of reactors 

 
دکتر مصطفی کشاورز مروجی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۲
ایمیل: moravejiaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Nanofluid, Renewable energies, CFD,Microfluids,Multiphase Reactors
دکتر لیلا نصر آزادانی (مدیر گروه)
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۶
ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Transport Phenomena,Computational Fluid Dynamics, High Performance Computing Turbulent Flows, Direct Numerical Simulation, Large Eddy Simulation

 
دکتر حمیدرضا نوروزی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن:
۶۴۵۶۳۱۵۷
ایمیل: h.norouziaut.ac.ir
رزومه
وب سایت: www.cemf.ir