دکتر احمدرضا رئیسی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۵
ایمیل: raisiaaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Membrane separations in chemical, Engineering Membrane synthesis and Characterization Process modeling and simulation

 
دکتر منصوره سلیمانی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۵۲
ایمیل: soleimanimaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Separation, Adsorption, Adsorbents, Membrane, water treatment

 
دکتر علیمحمد سهل الدین (مدیر گروه)
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴
ایمیل: sahlodinaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Process Modeling, Simulation, and Optimization, Advanced Process Control, Dynamic Optimization, GlobalOptimization, Nonsmooth Optimization
دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۹۲
ایمیل: a.hejaziaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Adsorption, Flow through Porous media, Carbon capture and storage, Gas separation, Multi-phase flow
دکتر فرزین ذکایی آشتیانی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴
ایمیل: zokaeeaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Mass transfer (Membrane,adsorption), Separation technologies

 
دکتر علی کارگری
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۷
ایمیل: kargariaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Membranes, Water treatment, wastewater treatment, Adsorption, Distillation, Heat exchangers

 
دکتر مهرداد مظفریان
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۳
ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Environment, Nanofluids, Enhanced Oil Recovery (EOR)


 
دکتر عباس نادری فر
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۸
ایمیل: naderifaraut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Mass transfer, Unit operation, reservoir engineering, Enhanced Oil Recovery (EOR)