دکتر عبدالرضا اروجعلیان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۳
ایمیل: aroujaliaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Membrane separation process, Food packaging, Nanomaterials
دکتر بابک بنکدارپور
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹
ایمیل: babakbaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Biotechnology, Biological Wastewater Treatment, Membrane Bioreactors, Azo dye biodegradation, Bioleaching
دکتر غلامرضا پازوکی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹
ایمیل: ghpazukiaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Thermodynamic of polymers, Thermodynamic of non-ideal solutions, Statistical Thermodynamic, Bio-Thermodynamic
دکتر بیتا ضمیری (مدیرگروه)
استادیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۶
ایمیل: 
bita.zamiriaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
دکتر نرگس فلاح
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹
ایمیل: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir
رزومه

زمینه کاری:
Biotechnology, wastewater treatment, biological treatment, Advanced oxidation process, Desalination
دکتر بهرام ناصرنژاد
استاد دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۳۲۹۱
ایمیل: bananaaut.ac.ir
رزومه
زمینه کاری:
Biotechnology (biosensors), Environment (Water treatment, Wastewater treatment), Nanobiotechnology