دکتر بهرام دبیر
استاد برجسته مهندسی شیمی
دکتر مرتضی سهرابی

رتبه اول تحقیقات بنیادی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

چهره ماندگارسال ۱۳۸۰

پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۱
دکتر طاهره کاغذچی

چهره ماندگار سال ۱۳۸۱
جزء دانشمندان برتر زن آسیا به انتخاب انجمن آکادمی­های علوم و مجامع علمی  آسیا (AASSA) سال ۱۳۹۷
 
دکتر محمد ادریسی

  پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۶ 
چهره ماندگار سال ۱۳۸۸
 
دکتر حمید مدرس

  دارنده بیشترین مقاله درسال ۱۳۸۲ 
دکتر اسماعیل جمشیدی

  بیشترین تعداد ثبت اختراع
دکتر بهرام ناصرنژاد

  تحقیق پژوهشی برتربه انتخاب سازمان ملل (IFIA) سال ۱۳۹۰
دکتر منوچهر نیک­ آذر

  بیشترین کتب درسی و آموزشی تالیفی در رشته مهندسی شیمی