دکتر بهرام دبیر
استاد برجسته مهندسی شیمی
دکتر مرتضی سهرابی

رتبه اول تحقیقات بنیادی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی

چهره ماندگارسال ۱۳۸۰

پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۱
دکتر طاهره کاغذچی

چهره ماندگار سال ۱۳۸۱
جزء دانشمندان برتر زن آسیا به انتخاب انجمن آکادمی­های علوم و مجامع علمی  آسیا (AASSA) سال ۱۳۹۷
 
دکتر حمید مدرس

  دارنده بیشترین مقاله درسال ۱۳۸۲ 
دکتر محمد ادریسی

  پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۶ 
چهره ماندگار سال ۱۳۸۸
 
دکتر اسماعیل جمشیدی

  بیشترین تعداد ثبت اختراع
دکتر منوچهر نیک­ آذر

  بیشترین کتب درسی و آموزشی تالیفی در رشته مهندسی شیمی
دکتر بهرام ناصرنژاد

  تحقیق پژوهشی برتربه انتخاب سازمان ملل (IFIA) سال ۱۳۹۰