بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 160 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,286,566 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی 3

 

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۲

سرپرست: دکتر فرزین ذکایی آشتیانی  شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separation process, Food packaging, Nanomaterials

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر نرگس فلاح

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹ ایمیل: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, wastewater treatment, biological treatment, Advanced oxidation process, Desalination

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۲۹۱ ایمیل: bananaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology (biosensors), Environment (Water treatment, Wastewater treatment), Nanobiotechnology

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹ ایمیل: babakbaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, Biological Wastewater Treatment, Membrane Bioreactors, Azo dye biodegradation, Bioleaching

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر غلامرضا پازوکی (مدیرگروه)

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹ ایمیل: ghpazukiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Thermodynamic of polymers, Thermodynamic of non-ideal solutions, Statistical Thermodynamic, Bio-Thermodynamic

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بیتا ضمیری

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ایمیل:  bita.zamiriaut.ac.ir رزومه زمینه کاری:

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر احمدرضا رئیسی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separations in chemical, Engineering Membrane synthesis and Characterization Process modeling and simulation  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علیمحمد سهل الدین (مدیر گروه)

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴ ایمیل: sahlodinaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Process Modeling, Simulation, and Optimization, Advanced Process Control, Dynamic Optimization, GlobalOptimization, Nonsmooth Optimization

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر منصوره سلیمانی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۵۲ ایمیل: soleimanimaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Separation, Adsorption, Adsorbents, Membrane, water treatment  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه:

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۹۲ ایمیل: a.hejaziaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Adsorption, Flow through Porous media, Carbon capture and storage, Gas separation, Multi-phase flow

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علی کارگری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membranes, Water treatment, wastewater treatment, Adsorption, Distillation, Heat exchangers  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عباس نادری فر

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۸ ایمیل: naderifaraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer, Unit operation, reservoir engineering, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مهرداد مظفریان

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Environment, Nanofluids, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فرزین ذکایی آشتیانی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer (Membrane,adsorption), Separation technologies  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مصطفی کشاورز مروجی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۲ ایمیل: moravejiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Nanofluid, Renewable energies, CFD,Microfluids,Multiphase Reactors

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر کاووس فلامکی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۰ ایمیل: c.falamakiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer (membrane), Biosensors, Catalytic Reactions, Environment (water treatment), Unit operation, Separation (Adsorption), Catalyst, Nanotechnology, Kinetic of reactors   

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر محمد رحمانی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ ایمیل: m.rahmaniaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Heterogeneous Catalysis Engineering, Water Processing   Computational Reactive Flow, Process Modeling and Simulation, Applied Numerical Methods in Chemical Engineering, Computer Aided Design in Chemical Engineering (CADChemE)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام دبیر

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۲ ایمیل: drbdabiraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Transport Phenomena, Mathematical Modeling and simulation, Air pollution, Reservoir  simulation and Environmental  Engineering, Porous Media, Thermodynamic of WAX and asphaltene, Enhance Oil Recovery (EOR)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا نصر آزادانی (مدیر گروه)

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۶ ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Transport Phenomena,Computational Fluid Dynamics, High Performance Computing Turbulent Flows, Direct Numerical Simulation, Large Eddy Simulation  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر روئین حلاج

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۸ ایمیل: halladjaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Catalytic Reactions, Catalyst synthesis, Nanocomposites, Catalyst Science, Nanocatalysts, Materials Science

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر داود ایرانشاهی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹ ایمیل: iranshahiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Chemical Reactors, Catalyst Catalysis and Kinetics, Processes Modeling Simulation and Optimization, Numerical and Computational Analysis  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سجاد حبیب زاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۵ ایمیل: sajjad.habibzadehaut.ac.ir رزومه زمینه کاری Surface and Interface Engineering, Catalysis and Reaction Engineering, Electrochemical Engineering, Advanced Energy Materials

صفحه 4 از 7