دکتر بهرام ناصرنژاد

تولید بیوپلیمر زانتان توسط باتری زانتاموناس کمبستریسو بهینه سازی ومدل سازی ان در محیط کشت صنعتی خرمای ضا یعا تی
حذف زیستی مواد فنولیک از گلبرگ زعفران
تولید پروتیین تک یاخته از گلبرگ زعفران با ورآوری بستر جامد قارچ ریسه‌ای
دستگاه جداکننده دو مرحله ایی حاوی پرکن پلیمری برای جداسازی مواد معلق، روغن و مواد نفتی از آب آلوده یا پساب‌های صنعتی با ظرفیت 3/0 تا 3 متر مکعب در ساعت