بایگانی بخش معاونت

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت آموزشی

دکتر مهرداد مظفریان معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:  mozaffarianaut.ac.ir شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۳