بایگانی بخش آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه پلاسما و تبدیلات گازی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر فریبرز رشیدی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۰ ایمیل: rashidiaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

مرکز مهندسی و مدل سازی چند مقیاسی جریان سیال

سرپرست: دکتر حمیدرضا نوروزی وبسایت مرکز: https://cemf.ir ایمیل: h.norouziaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۲

سرپرست: دکتر فرزین ذکایی آشتیانی  شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی کارگری شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حبیب آل ابراهیم شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ساخت و مشخصه‌یابی غشا

سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمدرضا رئیسی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir