بایگانی بخش آزمایشگاه‌های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر لیلا نصر آزادانی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۶ ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲

سرپرست آزمایشگاه: دکتر روئین حلاج شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۶۸ ایمیل: halladjaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی کاربردی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد مظفریان شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علیمحمد سهل الدین شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۵۴ ایمیلsahlodinaut.ac.ir :