بایگانی بخش اختراعات

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منوچهر نیک آذر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر روئین حلاج

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر احمدرضا رئیسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر اسماعیل جمشیدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر حبیب آل ابراهیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر شهرزاد فاضل

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر طاهره کاغذچی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر عباس نادری فر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر علی اصغر روغنی زاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر علی کارگری

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر فرزانه وهابزاده

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر فرزین ذکائی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر فریبرز رشیدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر کاووس فلامکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر محمد ادریسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر مرتضی سهرابی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منصور کلباسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منصوره سلیمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر مهرداد مظفریان

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر نرگس فلاح