بایگانی بخش گروه آموزشی بیوتکنولوژی و محیط زیست

img_yw_news
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separation process, Food packaging, Nanomaterials

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹ ایمیل: babakbaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, Biological Wastewater Treatment, Membrane Bioreactors, Azo dye biodegradation, Bioleaching

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر غلامرضا پازوکی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹ ایمیل: ghpazukiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Thermodynamic of polymers, Thermodynamic of non-ideal solutions, Statistical Thermodynamic, Bio-Thermodynamic

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بیتا ضمیری (مدیرگروه)

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۶ ایمیل:  bita.zamiriaut.ac.ir رزومه زمینه کاری:

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر نرگس فلاح

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹ ایمیل: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, wastewater treatment, biological treatment, Advanced oxidation process, Desalination

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۲۹۱ ایمیل: bananaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology (biosensors), Environment (Water treatment, Wastewater treatment), Nanobiotechnology