بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 170 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,011,109 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مهرداد مظفریان

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Environment, Nanofluids, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فرزین ذکایی آشتیانی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer (Membrane,adsorption), Separation technologies  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مصطفی کشاورز مروجی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۲ ایمیل: moravejiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Nanofluid, Renewable energies, CFD,Microfluids,Multiphase Reactors

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر کاووس فلامکی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۰ ایمیل: c.falamakiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer (membrane), Biosensors, Catalytic Reactions, Environment (water treatment), Unit operation, Separation (Adsorption), Catalyst, Nanotechnology, Kinetic of reactors   

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر محمد رحمانی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ ایمیل: m.rahmaniaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Heterogeneous Catalysis Engineering, Water Processing   Computational Reactive Flow, Process Modeling and Simulation, Applied Numerical Methods in Chemical Engineering, Computer Aided Design in Chemical Engineering (CADChemE)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام دبیر

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۲ ایمیل: drbdabiraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Transport Phenomena, Mathematical Modeling and simulation, Air pollution, Reservoir  simulation and Environmental  Engineering, Porous Media, Thermodynamic of WAX and asphaltene, Enhance Oil Recovery (EOR)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا نصر آزادانی (مدیر گروه)

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۶ ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Transport Phenomena,Computational Fluid Dynamics, High Performance Computing Turbulent Flows, Direct Numerical Simulation, Large Eddy Simulation  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر روئین حلاج

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۸ ایمیل: halladjaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Catalytic Reactions, Catalyst synthesis, Nanocomposites, Catalyst Science, Nanocatalysts, Materials Science

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر داود ایرانشاهی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹ ایمیل: iranshahiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Chemical Reactors, Catalyst Catalysis and Kinetics, Processes Modeling Simulation and Optimization, Numerical and Computational Analysis  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سجاد حبیب زاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۵ ایمیل: sajjad.habibzadehaut.ac.ir رزومه زمینه کاری Surface and Interface Engineering, Catalysis and Reaction Engineering, Electrochemical Engineering, Advanced Energy Materials

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حبیب آل ابراهیم

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Kinetic study and mathematical modeling of non-catalytic gas-solid reactions, Simulation of chemical refining processes, Synthesis gas production, Air pollutants removal processes

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فریبرز رشیدی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۰ ایمیل: rashidiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Combustion (simulation and mathematical modeling of combustion, Air pollution), Thermodynamic (Thermodynamic of wax and asphaltene), Heat transfer (force convection, porous media, renewable energy), Petroleum  engineering, Environment, HSE, Fluid transport (fluid flow in porous media)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حمیدرضا نوروزی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۶۳۱۵۷ ایمیل: h.norouziaut.ac.ir وب سایت: www.cemf.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا زرگرزاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۲ ایمیل: zargarzadehaut.ac.ir  رزومه Equilibrium thermodynamics ، Surface thermodynamics ، Surface phenomena ، Colloids and microemulsions  

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های انجام شده

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های انجام شده

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های در حال انجام

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های در حال انجام

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

دفترچه تلفن

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی کارگری شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حبیب آل ابراهیم شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir  

صفحه 5 از 7