بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 15 | تعداد کل بازدید های مطالب: 141,313 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر اعظم خوانین زاده

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۷ ایمیل : a_khavaninzadehaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علیرضا منظمی

کارشناس آموزشی آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱ تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۳ ایمیل : monazamiaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس طاهره دوست محمدی

کارشناس پژوهشی آزمایشگاه تحقیقات ۲ تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۳ ایمیل : doostmohammadiaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس مجتبی مزینانیان

مسئول مالی-اداری تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۱ ایمیل :

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

محمد احمدی

مسئول ساختمان تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۸ ایمیل :

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

علی اکبر طاهریان

کارپرداز تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۴ ایمیل :

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس الهام رحیم دوست

کارشناس شبکه تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۶ ایمیل :e.rahimdoustaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

منیژه میرهاشمی

کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۹ ایمیل : mirhashemiaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

منیره تدین

کارشناس خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۸ ایمیل : chemgradaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس لیلا صفی خانی

کارشناس آموزشی آزمایشگاه GC تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل :  Le_safikhaniaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

زهرا ربیعی

کارشناس سایت کامپیوتر تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۱ ایمیل : rabieeaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس سعیده دبیرنیا

کارشناس آموزشی آزمایشگاه BET تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : Saeideh.dabirniaaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مینا مددی یگانه

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : m_madadiaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

الهام مفرح

کارشناس آموزشی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۰ ایمیل : mofarrahaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

نینا پوررمضانی

مسئول دفتر دانشکده تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰ ایمیل :