بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 170,031 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مهندس مجتبی مزینانیان

مسئول مالی-اداری تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۱ ایمیل :

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

نینا پوررمضانی

مسئول دفتر دانشکده تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰ ایمیل :

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مهندس الهام رحیم دوست

کارشناس شبکه تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۶ ایمیل :e.rahimdoustaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

زهرا ربیعی

کارشناس سایت کامپیوتر تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۱ ایمیل : rabieeaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

منیره تدین

کارشناس خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۹ ایمیل : chemgradaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

منیژه میرهاشمی

کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۸ ایمیل : mirhashemiaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

الهام مفرح

کارشناس آموزشی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۰ ایمیل : mofarrahaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

دکتر اعظم خوانین زاده

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۷ ایمیل : a_khavaninzadehaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مهندس طاهره دوست محمدی

کارشناس پژوهشی آزمایشگاه تحقیقات ۲ تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۳ ایمیل : doostmohammadiaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مینا مددی یگانه

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : m_madadiaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مهندس سعیده دبیرنیا

کارشناس آموزشی آزمایشگاه BET تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : Saeideh.dabirniaaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -

مهندس لیلا صفی خانی

کارشناس آموزشی آزمایشگاه GC تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل :  Le_safikhaniaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس امید اکبریان

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۵ ایمیل : omid۱۵۵۷۶aut.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ -

مهندس زهرا طالب زاده

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۰ ایمیل : zahratalebzadehaut.ac.ir